Samenkomsten

Zondags om 10.00 uur komen wij bij elkaar voor de eredienst. In deze samenkomst staat iedere week de avondmaalsviering centraal; deze gedachtenis, aan het lijden en sterven van Christus, vormt de aanleiding tot dankzegging, lofprijzing en aanbidding in de vorm van liederen en gebeden.

brood en beker

Wij denken aan uw lijden
Terwijl wij aan uw dis
Ons, Heer, in uw verblijden,
Daar ’t heil ons zeker is.
Eens zingen wij hier boven het lied dat nooit verstomt;
en op de aarde loven wij U – totdat U komt!

Aansluitend na de eredienst is de woordbediening.

Een officiële predikant of voorganger hebben we niet en een vastgestelde liturgie evenmin. We komen samen op basis van het principe uit 1Kor.14:26:”Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging: laat alles gebeuren tot opbouwing.”

Het doel van de samenkomst is niet de uitleg van de Schrift zonder meer, maar ‘…opbouwing, vermaning en vertroosting’ 1Kor.14:3

Na de woordbediening is de bidstond.

Dit is de plaats waarin de node en behoeften van broeders en zusters en van heel Gods Gemeente op aarde, maar ook van de wereld, voor de Heer kunnen worden neergelegd.